dörrautomatik skjutdörr

Dörrautomatik skjutdörr – Ett måste vid högt personflöde

Automatiska skjutdörrar har blivit en självklarhet i moderna byggnader, särskilt där det förekommer höga personflöden, dvs. gångtrafik in och ut. Dörrarnas förmåga att erbjuda smidigt och snabbt tillträde gör dess automatiska funktion till ett absolut måste i offentliga miljöer, som exempelvis köpcentrum, sjukhus och flygplatser, för att nämna ett par populära användningsområden. Utöver den uppenbara bekvämligheten bidrar dörrautomatik för skjutdörr också till förbättrad tillgänglighet och ökad säkerhet.

dörrautomatik skjutdörr
Dörrautomatik för skjutdörr till en butiksentré.

Dörrautomatik för skjutdörr till entréer och andra passager

Skjutdörrar med automatik för öppning och stängning har en stort fördel i entréer och passager där det krävs snabb och enkel åtkomst för stora mängder människor. De är designade för att minimera trängsel och förbättra flödet, vilket är avgörande i miljöer med hög trafik. Den sensordrivna tekniken gör att dörrarna öppnas och stängs automatiskt, vilket undviker behovet av fysisk kontakt och därmed minskar spridningen av bakterier och virus – en kritisk faktor i dagens hälsomedvetna samhälle. Ett sensorsystem kombinerat med den senaste tekniken inom AI kan ytterligare effektivisera flödet och säkerheten, vilket ni kan läsa mer om här.

En särskilt viktig funktion vid högt trafikflöde

Vid höga personflöden, såsom vid evenemang, under rusningstid i kollektivtrafiken eller vid entréer till stora byggnader, säkerställer automatiska skjutdörrar en konstant och jämn passage. Deras förmåga att öppnas och stängas snabbt och effektivt minskar risken för trängsel och väntetider, vilket är viktigt för att bibehålla ett hanterligt och säkert flöde av människor. Genom att ta bort behovet av att manuellt öppna dörrarna minskar också den fysiska ansträngningen för användarna, vilket gör dessa dörrar till ett mycket bra val i miljöer med varierande användargrupper.

Automatiska skjutdörrar bidrar inte bara till effektivitet utan också till säkerheten genom att förhindra flaskhalsar och potentiella olyckor. Vid stora evenemang eller nödsituationer är det kritiskt att undvika trängsel som kan leda till skador. En skjutdörr med dörrautomatik, utrustad med snabba och sensorstyrda rörelser, kan snabbt anpassa sig till ökade personflöden, vilket hjälper till att sprida ut folkmassorna jämnt och förebygga farliga situationer.

Dessutom kan dessa dörrar integreras med avancerade säkerhetssystem för att styra tillträde och skydda mot obehöriga intrång. Till exempel kan automatiska skjutdörrar utrustas med kortläsare, biometriska scanners eller andra åtkomstkontrollsystem som säkerställer att endast auktoriserade personer får tillträde till specifika områden. Denna integration är särskilt viktig i byggnader som kräver hög säkerhet, såsom flygplatser, forskningslaboratorier och företagskontor.

Hur sakta eller fort ska dörrarna öppnas

Den avancerade tekniken som används i moderna automatiska skjutdörrar möjliggör även justeringar för att möta specifika behov. Hastighetskontroll är en funktion som kan anpassas beroende på tid på dagen eller specifika händelser. Under tider med hög trafik kan dörrarna programmeras att öppna snabbare för att hantera fler människor som passerar, medan de under lugnare perioder kan öppnas och stängas lite långsammare för att spara energi. Styrning av öppningsvinkel är en annan viktig aspekt; dörrarna kan ställas in för att öppna delvis eller helt beroende på flödet av människor eller specifika säkerhetskrav.

Anpassade för alla olika klimat

Dörrarna kan givetvis anpassas för att fungera smidigt under olika miljöförhållanden, såsom extrema temperaturer eller hög luftfuktighet, vilket gör dem tillförlitliga i alla typer av klimat, vare sig det är kallt eller varmt, fuktigt eller torrt.

För tillgänglighetsanpassning – Skjutdörr med dörrautomatik

En annan betydande fördel med automatiska skjutdörrar är deras viktiga roll i tillgänglighetsanpassning. För personer med funktionsnedsättningar erbjuder dessa dörrar en enkel och självständig passage utan behov av hjälp. Detta är inte bara en fråga om bekvämlighet utan också en viktig del av inkluderande design och efterlevnad av lagstiftning kring tillgänglighet. Genom att använda skjutdörrar med dörrautomatik kan byggnader säkerställa att de är tillgängliga för alla, oavsett fysiska begränsningar.

tillgänglighetsanpassning med automatiska skjutdörrar
En dörr som öppnas och stängs per automatik både underlättar och är ofta helt avgörande vid tillgänglighetsanpassning.

Dörrautomatik och personsäkerhet

Säkerheten är en central aspekt av dörrautomatik och en av de främsta anledningarna till att många väljer att installera automatiska skjutdörrar. Dessa dörrar är utrustade med avancerade sensorer och säkerhetssystem som säkerställer att dörrarna inte stängs om någon människa, djur eller objekt befinner sig i vägen. Sensorerna, som ofta är baserade på infraröd eller mikrovågteknik, skannar konstant området runt dörrarna för att upptäcka närvaro av personer eller föremål. Vid detektering av hinder, stoppar eller återöppnar dörrarna sin rörelse för att undvika klämskador och andra olyckor, vilket ger en hög nivå av trygghet för användarna.

En viktig del även för både inbrotts- och brandskydd

Utöver grundläggande säkerhet för att förhindra klämskador, kan en skjutdörr med dörrautomatik också integreras ihop med avancerade säkerhetssystem för att förbättra byggnadens övergripande säkerhet. Till exempel kan dörrarna kopplas till övervakningssystem och säkerhetskameror, vilket gör det möjligt att övervaka och kontrollera tillträde i realtid. Detta är särskilt viktigt i säkerhetskritiska miljöer som flygplatser, sjukhus och företag där obehörig åtkomst måste förhindras till största möjliga mån.

En annan viktig säkerhetsaspekt är integrationen med brandsäkerhetssystem. Automatiska skjutdörrar kan programmeras för att automatiskt öppnas eller stängas vid utlöst brandlarm, vilket bidrar till en säker och effektiv evakuering av byggnaden. I händelse av brand kan dörrarna konfigureras att öppnas för att möjliggöra snabb evakuering eller rentav stängas för att förhindra spridning av brand och rök. Detta är en kritisk funktion som kan rädda liv genom att säkerställa att utrymningsvägarna alltid är tillgängliga och fria från hinder.

Manuell hantering vid nödöppning

Vidare kan automatiska skjutdörrar vara utrustade med nödöppningsfunktioner som gör det möjligt för dem att öppnas manuellt vid strömavbrott eller tekniska fel. Detta säkerställer att människor inte blir instängda och att säkerheten bibehålls även under oförutsedda omständigheter. Dessa nödöppningssystem kan aktiveras genom en enkel tryckknapp eller en fysiskt nöddraganordning, vilket ger snabb och enkel åtkomst i en nödsituation.

Förhindring av skadegörelse

Säkerhetsfunktionerna hos automatiska skjutdörrar omfattar också teknologier som skyddar mot sabotage och vandalism. De kan till exempel utrustas med härdade glas som är fem gånger mer tåligt än vanligt planglas, samt förstärkta metallramar för att motstå försök till intrång. Dessutom kan dörrsystemen programmeras att låsa automatiskt under specifika tider eller om det upptäcks försök till obehörig åtkomst.

Manuell eller automatisk dörröppning – Fördelar & nackdelar

Manuell hantering av dörrar kräver fysisk ansträngning och kan vara besvärligt för personer med nedsatt rörlighet. Det innebär också en högre risk för kontaminering genom beröring av dörrhandtag. I kontrast erbjuder automatiska dörrar en beröringsfri lösning som är både hygienisk och bekväm. Nackdelen med automatiska dörrar kan vara högre installations- och underhållskostnader, men dessa vägs ofta upp av de långsiktiga fördelarna i form av förbättrad tillgänglighet och minskade sjukvårdskostnader på grund av färre smittspridningar.

manuell öppning av en entrédörr
Dörr som behöver öppnas på egen hand – med risk för bakterier och smitta, samt fysisk ansträngning.

Dörrautomatik till mer än skjutdörr – Automatisk öppning av slagdörrar & dörrslussar

Tekniken med dörrautomatik är inte begränsad till enbart skjutdörrar. Automatiska system kan även integreras till traditionella slagdörrar (dvs. den mest förekommande typen av dörr – läs om olika dörrar på Wikipedia) samt dörrslussar, vilket utökar deras användbarhet i olika typer av byggnader och applikationer. Detta inkluderar till exempel sjukhus där sterila miljöer är avgörande, eller industriella miljöer där tunga dörrar behöver öppnas utan att arbetsflödet störs. Den flexibla teknologin möjliggör anpassning av dörrarnas rörelser och hastigheter för att uppfylla specifika krav och miljöer.

dörrautomatik skjutdörr
En dörrsluss som öppnar sig automatiskt – återfinns ofta vid entréer till köpcentrum, kontorsbyggnader och sjukhus.

Miljöaspekter kring dörrautomatik – Värme- och energibesparing

Skjutdörrar med automatik för öppning/stängning erbjuder betydande fördelar när det gäller energieffektivitet, något som gör dem till en hållbar lösning för moderna byggnader. En av de främsta positiva egenskaper med automatiska skjutdörrar är deras förmåga att minska värmeförluster. Genom att öppnas och stängas snabbt och endast vid behov, minimeras den tid dörrarna står öppna. Detta är särskilt viktigt i byggnader med luftkonditionering eller uppvärmning, där varje sekund dörrarna är öppna kan innebära betydande energiförluster. Denna snabba funktionalitet hjälper till att bibehålla en stabil inomhustemperatur, vilket minskar behovet av att överbelasta HVAC-system (på engelska: Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

Avancerad styrning beroende på sommar eller vinter

Modern teknik inom dörrautomatik för skjutdörr tillåter dessutom integration med byggnadens energihanteringssystem. Genom att ansluta dörrarna till ett centralt system kan deras funktion optimeras baserat på aktuella klimatförhållanden och byggnadens specifika användningsmönster. Till exempel kan dörrarna programmeras att öppnas med olika hastigheter eller vinklar beroende på väderförhållanden, vilket ytterligare minskar energiförluster. Under kalla vintermånader kan dörrarna exempelvis öppnas mindre och snabbare för att minimera kall luft som kommer in, medan de under varma sommarmånader kan öppnas mer för att förbättra luftcirkulationen.

Öppnas enbart om någon faktiskt ska passera

Skjutdörrarna kan också utrustas med särskilda sensorer som övervakar personflöden på en avancerad nivå och justerar öppningarna därefter. Detta innebär att dörrarna inte öppnas i onödan när ingen närmar sig eller ifall de närmar sig och på väg mot ett annat håll, något som ytterligare bidrar till energibesparing. En annan viktig aspekt är användningen av isolerglas och isolerande material i dörrarna, vilket förbättrar deras energieffektivitet genom att minska värmeöverföringen mellan inomhus- och utomhusmiljön.

Låg energiförbrukning från elmotorerna i dörrautomatik för skjutdörr

När det gäller energiförbrukningen av själva automatiska skjutdörrssystemen, är det viktigt att notera att dessa system kräver elektricitet för att fungera. Dock har framsteg inom motor- och sensorteknologi lett till utvecklingen av mer energieffektiva komponenter. Moderna motorer för automatiska dörrar är designade för att vara energisnåla, med låg standby-förbrukning och hög effektivitet under drift. Genom att använda energisnåla motorer och intelligent styrning kan den totala energiförbrukningen hållas på ett minimum, vilket gör dessa system mer hållbara på lång sikt.

Det finns också möjligheter att använda förnybar energi för att driva automatiska skjutdörrar, till exempel genom att integrera solpaneler på byggnadens tak eller väggar. Detta minskar också den miljöpåverkan som är förknippad med driften av dessa dörrsystem. Vid implementering av sådana lösningar kan byggnader inte bara uppnå energibesparingar utan också minska sitt koldioxidavtryck.

Avslutande ord och sammanfattning

En skjutdörr försedd med dörrautomatik är mer än bara en teknologisk bekvämlighet; det är en viktig komponent i moderna byggnader som hanterar hög gångtrafik. Deras fördelar sträcker sig från förbättrad tillgänglighet och säkerhet till hygien och energieffektivitet. Genom att förstå och implementera dessa system kan byggnader bli mer effektiva, säkra och inkluderande, vilket gör automatiska skjutdörrar till en investering värd att överväga för alla typer av offentliga och kommersiella miljöer.

Är er verksamhet intresserad av att integrera dörrautomatik för en eller flera skjutdörrar? Besök då gothes.se/dorrautomatik för att diskutera och beställa kompletta kit, reservdelar och tillbehör för automatiska skjutdörrar. Välkommen!

Annons